Vi tror på mat!

Leva, jobba, älska mat! Gro’up är en ny typ av dynamisk aktör inom matbranschen. Vi är Malmös första food space och mathus där människor, mat och matkultur står i centrum för alla aktiviteter. Vår mission är att sprida kunskap, utbilda och integrera genom mat. Gro’up leder processer som skapar en lokalt förankrad anpassar oss till det som händer runt omkring oss och låter maten förmedla lösning. Mat ger oss oändliga möjligheter att jobba med utbildning, sociala projekt, hållbarhet och entreprenörskap — utan att glömma bort den goda maten.

Mat har en otroligt stark kraft i samhället. Vi på Gro’up vill visa hur man genom maten kan påverka och förändra världen vi lever i. Alla människor behöver äta. Därför berör maten det som är viktigast för oss människor. Maten ger oss roller i samhället, förstärker sociala band och bildar communities. Vi har alla en relation till det vi äter och därför kan vi alla något om mat.

Vi vill föra människor samman med hjälp av mat, oberoende varifrån man kommer och hur ens vardag ser ut. Maten ser inga gränser — den förenar, förmedlar och aktiverar. Tack vare att maten är oss alla nära, kan den ge oss konkreta lösningar även på svåra problem. Att bokstavligen tillreda idéer tillsammans är bland de bästa sätten att förstå varandra och samhället vi lever i. Vi tror på långsiktiga matprojekt som gynnar oss alla och vår omgivning. Vi tror på mat som inkluderar och integrerar. Gro’up är hemmet för allas idéer kring mat.

We believe in food!

Gro’up is a new type of dynamic player in the food scene. We are Malmö’s first food space; a place where food and the culture are at the heart of all that we do. Our mission is to support cultural development, knowledge sharing, integration and empowerment through food. Our focus, therefore, lies in three areas: edible education, social integration and entrepreneurship. Gro’up is leading processes of building a locally-rooted food community where those who are interested in food issues share both interests and responsibilities in a welcoming, positive and creative environment. At Gro’up we use food and food culture as a social tool because we understand how food, in so many ways, affects our daily lives and what surrounds us. We adapt to all that is happening around us and let food lead the way to solutions.

Food has unbelievable power in our society. We at Gro’up want to show how food can impact and change the world we live in. Everyone needs to eat, so therefore, food affects that which is most important to us humans — our lives. Food provides us with societal roles, it strengthens social bonds and build communities. We all have a relationship with the food we eat and so we all have some food knowledge that we carry with us and can share with others.

Gro’up aims to bring people together with the help of food, regardless of where they come from or what they do. Food has no borders — it unites, mediates and activates. Because food is so near and dear to us all, it can mediate concrete solutions to even the most difficult of problems. To generate ideas together is one of the best ways that we can come to a better understanding of each other and the society we live in. We believe in long term food projects that value us all and our environment. We believe in food that inspires, connects and integrates. Gro’up is home of everyone’s edible ideas!